รับทำ work permit การได้รับใบอนุญาตทำงานกำหนดให้ผู้สมัคร

เป็นการดีที่สุดเมื่อคุณทำงานในต่างประเทศที่คุณปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับรับทำ work permitสำหรับการจ้างงานของคุณ ประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้มงวดมากว่าด้วยการจ้างงานชาวต่างชาติ รับทำ work permitมีหลายพื้นที่ของการจ้างงานที่จำกัดเฉพาะคนไทยเท่านั้น ดังนั้นชาวต่างชาติจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเหล่านี้ เมื่อคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว

คุณจะต้องยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยของคุณรับทำ work permitต่อกรมแรงงานเพื่อขออนุมัติ เราจะตรวจสอบขั้นตอนการขอใบรับทำ work permitอนุญาตทำงานของคุณขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานไทยการได้รับใบอนุญาตทำงานกำหนดให้ผู้สมัครรวบรวมเอกสารที่จำเป็นก่อนสมัครขั้นแรก ผู้สมัครจะต้องได้รับวีซ่าประเภท รับทำ work permitในการรับวีซ่าประเภท B ผู้สมัครควรยื่นคำร้องต่อสถานทูตไทยในประเทศบ้านเกิดของตนอย่างน้อย 30 วัน

สำเนาวุฒิการศึกษาของผู้สมัครที่ลงนามแล้วสำเนาใบรับรองผลการเรียน

ก่อนออกเดินทางตามแผน ผู้สมัครควรรวมคำร้องด้วยหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครได้รับการเสนองานหรือเริ่มต้นบริษัทไทยและจะจ้างตัวเองคำขอจากบริษัทที่ยื่นขอวีซ่าคำชี้แจงจากบริษัทรับทำ work permitที่แจ้งว่าผู้สมัครมีความน่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และปฏิบัติตามกฎหมายสุดท้ายทะเบียนและงบการเงินจากบริษัทประการที่สองรับทำ work permit เมื่อได้รับวีซ่าประเภท B ผู้สมัครและนายจ้างควรกรอกคำร้องที่จำเป็นและจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมจำนวนหนึ่ง ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้หนังสือเดินทางของผู้สมัครพร้อมสำเนาทุกหน้าของหนังสือเล่มเล็ก สำเนาต้องลงนามโดยผู้สมัคร

ประเภทวีซ่าชั่วคราว Bบัตรขาออกของผู้สมัคร รับทำ work permitสำเนาวุฒิการศึกษาของผู้สมัครที่ลงนามแล้วสำเนาใบรับรองผลการเรียนของผู้สมัครที่ลงนามแล้วCV หรือ รับทำ work permit ของผู้สมัครที่บรรยายถึงตำแหน่ง หน้าที่ การทบทวนผลการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และสถานที่ทำงานรูปถ่ายหน้าผู้สมัคร จำนวน 3 รูป 5 X 6 ภาพที่ถ่ายในช่วง 6 เดือนรับทำ work permitที่ผ่านมาหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่ผู้สมัครถือครอง สำเนาต้องลงนามโดยผู้สมัครใบสำคัญการสมรสใด ๆ หากการสมรสเป็นของคนไทย รวมถึงสำเนาต้นฉบับและลงนามและบัตรประจำตัวของคู่สมรส

ข้อโต้แย้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการรับรองจากกรมทะเบียนการค้า

สูติบัตรของเด็กและเอกสารทะเบียนบ้านหมายเหตุเจ้าหน้าที่ไทยที่ดำเนินการยื่นคำร้องอาจกำหนดให้เอกสารต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตผู้ยื่นคำขอรับทำ work permitซึ่งกำหนดให้บุคคลไปที่สถานทูตก่อนส่งเอกสารนอกจากเอกสารของผู้สมัครแล้ว บริษัทควรจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องมีตราประทับของบริษัทในแต่ละหน้าพร้อมลายเซ็นของกรรมการผู้จัดการหนังสือรับรองกรมทะเบียนการค้า

ที่แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรับทํา work permit ให้ชาวต่างชาติเอกสารควรระบุชื่อกรรมการผู้จัดการ พร้อมทุนจดทะเบียนรับทำ work permit และข้อโต้แย้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการรับรองจากกรมทะเบียนการค้าใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภ. 20,กรณีที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตโรงงานที่ออกโดยกรมปัจจัยกระทรวงอุตสาหกรรมและหากมีการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ให้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ภง ด 1หมายเหตุอาจมีการขอเอกสารอื่น ๆ

 

รับทำ work permit