ความลับเกี่ยวกับรถเข็นไฟฟ้าสำหรับใช้งาน

อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าการเพิ่มขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเมดิแคร์ จากการศึ

กษาอิสระในปี 2548

อุตสาหกรรมรถเข็นไฟฟ้าได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนับพันล้านเมดิแคร์เป็นประจำ

ทุกปีเนื่องจากคนที่ได้รับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพดีโดยรวมและไ

ด้รับบาดเจ็บน้อยลง

ผลการศึกษาพบว่าอัตราผู้ที่มีสะโพกหักแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อบุคคลมีรถ

เข็นไฟฟ้า ในช่วง 3-5

ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมรถเข็นไฟฟ้าและเมดิแคร์ได้ต่อสู้กับผู้ที่ควรมีสิทธิ์ได้รับอุป

กรณ์ทางการแพทย์ชนิดนี้และเท่าใด

ควรจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ได้รับ ปีที่ผ่านมาเมดิแคร์ปล่อยสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำสั่งใ

หม่สำหรับการกำหนดราคาและการมีสิทธิ์สำหรับรถเข็นไฟฟ้า ด้านล่างเป็นภาพรว

มคร่าวๆ

การมีสิทธิ์รถเข็นคนพิการของเมดิแคร์

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับรถเข็นไฟฟ้าผ่านทางเมดิแคร์บุคคลต้องมีสิ่งที่ถือเป็นกิจกรรมที่

ต้องใช้ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องใช้และจำเป็นต้องมีภายในบ้าน ปัจจุบันเมดิแคร์ไ

ม่ครอบคลุมเก้าอี้ล้อเลื่อนหรือรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ภายนอกบ้านเ

ท่านั้น

กิจกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่

การให้อาหารการอาบน้ำการแต่งตัวการอาบน้ำและอื่น

ๆ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าบุคคลต้องใช้เก้าอี้เพื่อเข้าไปภายในบ้า

นอย่างน้อยหนึ่งอย่างในกิจกรรมเหล่านี้ เมดิแคร์จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์ถ้

าเขาหรือเธอไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการในชีวิตประจำวันที่เฉพาะเจา

ะจงเหล่านี้ได้โดยใช้รถเข็นคนพิการ, อ้อย, วอล์คเกอร์หรืออิสระ

ค่าใช้จ่ายเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การกำหนดราคาสำหรับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าแตกต่างกันไปทั่วประเทศ ไม่ว่าราคาที่อ

นุญาตให้อยู่ในพื้นที่ของคุณ มักจะจ่ายเงิน 80%

ของค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือสามารถรับได้จากการประกันสุขภาพ

เสริมของคุณถ้าคุณมี ถ้าคุณไม่ทำคุณจะต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลืออีก 20

เปอร์เซ็นต์

ฉันจะได้รับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าได้อย่างไร

 

เมื่อหลายปีก่อนลูกสาวของฉันซึ่งเป็นน้องใหม่ของวิทยาลัยอายุ 17

ปีได้รับความรู้สึกไม่สบายจากเอวลงเนื่องจากการตก เธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรียนต่อ

ในมหาวิทยาลัยและต้องการทางที่จะไปทั่วมหาวิทยาลัยโชคดีที่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเค

ลื่อนที่ให้เธอมีอิสระและคล่องตัวที่เธอต้องการในช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตขอ

งเธอ

ลูกสาวของฉันจะต้องออกจากโรงเรียนและกลับบ้านจนกว่าเธอจะสามารถฟื้นตัวไ

ด้และในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าเธอจะสามารถกู้คืนความสามารถของเธอที่จะเดินได้

อีกหรือไม่ ขอบคุณพระเจ้าที่เธอฟื้นความสามารถของเธอที่จะเดินเพียงไม่นานใน

ภายหลัง แต่อย่างไรก็รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ให้ไม่เพียง

แต่ร่างกายอิสระและความคล่องตัว แต่ยังเพิ่มจิตใจที่เธอต้องการในช่วงวิกฤต

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.synergythailand.com/